Individuele Training Concept

Inleiding

Een van de belangrijkste activiteiten van Scharpff Consultancy is faciliteiten leveren voor trainingen en andere IT-projecten, met name voor trajecten volgens het zgn. Individuele Training Concept. In onderstaande onderwerpen wordt nader uitgelegd waarom u zou moeten trainen en waarom u dit bij voorkeur volgens het Individuele Training Concept zou moeten doen. Ook als u IT-opleidingen wilt kunnen aanbieden aan derden (bijvoorbeeld aan uw klanten, aan uw personeel, e.d.) kan het ITC erg interessant zijn voor u.
Als u direct een afspraak wilt maken om een en ander te bespreken, of als u een trainingssessie wilt boeken, mail ons dan meteen en we regelen de zaak. Voor het volledige cursusaanbod verwijzen we u nog even naar de pagina Cursusmateriaal.

Onderwerpen op deze pagina:

Waarom training voor automatisering?
Waarom individuele training?
Hoe werkt een Individueel Training Centrum?
Hoe ziet een operationeel ITC eruit?
Cursusaanbod
Hoe vind ik de cursisten voor mijn ITC?
Wat kost een ITC voor mij?
Wat kost een ITC-cursusdag voor de ‘klant’?
Hoeveel dagen ITC moeten we draaien?

Wanneer kunnen we beginnen?
Waarom een ITC in samenwerking met Scharpff Consultancy?


Waarom training voor automatisering?

We weten al jaren dat het invoeren van automatiseringsmiddelen - en zeker de geavanceerde toepassingen die heden ten dage worden geleverd - een veranderingsproces teweeg brengt in een organisatie. Mensen moeten vaak op een geheel andere manier met hun werk omgaan: de typemachine is verdwenen, de gegevens komen vanuit een centrale computer, de communicatie binnen de organisatie verloopt elektronisch, etc. We weten ook al tijden, dat met (nieuwe) automatiseringsmiddelen over het algemeen zeer onwennig wordt omgegaan. Dat gebruikers van software vaak nog geen 20% van de mogelijkheden van het pakket gebruiken, is bepaald geen uitzondering, maar eerder regel. En dat is zonde: niet alleen van het aangeschafte pakket (geld), maar ook van de tijd die gemoeid gaat met het uitproberen van allerlei functies (tijd en dus geld).

effect.gif (20407 bytes)We hebben eens uitgerekend, dat ongetrainde mensen ruim 10% van hun (duurbetaalde) werktijd zitten te 'fröbelen' op hun werkplek: reken maar eens uit wat dat op jaarbasis kost... In dat licht bezien is training een veel goedkopere oplossing.

Getrainde gebruikers van automatiseringsmiddelen leveren dus geld op voor de organisatie. Naar onze mening dient een verkoper niet tot negen uur 's avonds offertes uit te typen om zo zijn klanten te bedienen en aan zijn omzet te kunnen komen, daar hoort hij 's ochtends al mee klaar te zijn, zodat hij de middag en avond vrij heeft om (nieuwe) klanten te bezoeken: daar worden tenslotte de zaken gedaan. Door goed gebruik van de automatiseringsmiddelen kan hij die tijd vrijmaken.


Waarom individuele training?

Traditioneel werden opleidingen in automatiseringsland verzorgd in klassikale groepen (vaak wel met een maximum van bijvoorbeeld tien deelnemers), waarbij alle cursisten voor hetzelfde pakket op dezelfde dag bij elkaar kwamen (open inschrijvingssysteem of bedrijfscursus) om vervolgens een docent(e) aan te horen die uitlegde hoe een en ander in elkaar stak en werkte. Gelukkig mocht de cursist dan ook af en toe nog eens achter de computer zelf plaatsnemen om wat dingen na te doen die de docent voorstelde, maar daar bleef het toch bij. Zelf eens wat uitproberen was er meestal niet bij, vaak ook omdat daar gezien de beschikbare cursusduur geen tijd voor was. En dan was er ook nog het verschil tussen de deelnemers onderling: de een was eigenlijk nog blanco, een tweede had al wel eens met het pakket gewerkt, een volgende was al heel wat verder gevorderd, etc. Hierdoor kwamen vragen van gevorderden niet aan bod, omdat de snelheid van de cursus was afgestemd op de 'traagste' cursist, of kwamen de problemen van de beginners vaak niet aan de orde, omdat de rest van de groep al wat verder was. Beide situaties zijn ongewenst: tenslotte betaalt elke cursist hetzelfde bedrag voor zijn cursus en heeft zodoende recht op evenveel aandacht als de anderen.

Maar het allergrootste bezwaar van klassikale training is wel, dat de deelnemer op de eigen werkplek binnen zijn organisatie alsnog moet gaan uitproberen of hij datgene wat hij op cursus heeft gezien na kan doen. En dat kost weer tijd en dus geld...

We vergelijken een dergelijke cursussituatie meestal met klassikale auto-rijles: probeer maar eens auto te leren rijden in een groep cursisten, waarbij alles wordt uitgelegd aan de hand van een videoband en met een boekje. Dat werkt ons inziens niet: men dient toch zelf plaats te nemen achter het stuur en door middel van zelf rijden te ontdekken hoe men de auto moet besturen.

Bij individuele training is de lessituatie anders, veel meer zoals auto-rijlessen normaliter worden verzorgd. De cursist is zelf bezig met de software en automatiseringsmiddelen, in zijn eigen tempo, en met de onderwerpen die hem het meest interesseren of die hij voor zijn werkzaamheden het meest nodig heeft. Daarbij wordt hij geassisteerd door een ervaren coach, die bij eventuele vragen of problemen meteen kan worden aangesproken. En de ene cursist doet kort over een bepaald onderwerp, terwijl de andere juist nog eens bepaalde handelingen wil herhalen om die goed onder de knie te krijgen. Op die manier kan iedereen op zijn eigen wijze de automatiseringsmiddelen leren kennen en er mee leren omgaan.


Hoe werkt een Individueel Training Centrum?

Tijdens een cursusdag in een Individueel Training Centrum (ITC) komen groepen van cursisten bij elkaar, die in principe elke cursus die in het opleidingsaanbod is vermeld, kunnen gaan doen. Een maximum aantal deelnemers van bijvoorbeeld acht per begeleidende coach garandeert een maximale aandacht voor elke cursist. Zo kan het gebeuren in een ITC, dat er drie cursisten bezig zijn met MS-Word voor Windows 95, een vierde met MS-Excel 2000, twee met Lotus en een met WordPerfect 8, terwijl er nog één een Apple-cursus doet.

De deelnemers kunnen van één organisatie zijn (maar toch verschillende software en/of cursusniveaus doen), maar ook van diverse organisaties. Door dit laatste is de ITC vorm van opleiden erg handig voor bijvoorbeeld het MKB, waar men meestal niet vijf of tien mensen tegelijk uit het bedrijf kan missen, en zeker niet gelijksoortige werknemers (zoals alle secretaresses of alle verkopers). En ook in grotere organisaties is het vaak niet handig teveel mensen tegelijkertijd naar cursus te sturen.

Per deelnemer kan een geheel op de wensen van de cursist en/of de organisatie afgestemd cursusprogramma worden samengesteld. Bijvoorbeeld een redelijk ervaren WordPerfect gebruiker, kan in twee dagen overstappen op Word voor Windows, waarbij één dagdeel Windows aan de orde komt en de resterende drie dagdelen aan Word worden besteed; terwijl voor een beginnende computergebruiker die met Word binnen MS-Office moet gaan werken al gauw drie cursusdagen wordt geadviseerd. In beide voorbeelden kan overigens altijd van het advies worden afgeweken.

Afhankelijk van hoeveel ITC-dagen per week of maand voor de cursist te reserveren zijn, kan de deelnemer (of zijn organisatie) met de eigen agenda in de hand boeken op de dagen dat het de cursist het beste uitkomt (meer daarover hieronder). Door deze werkwijze (plannen op dagen die de cursist het beste uitkomen, cursus in de software naar eigen keuze, maatwerk n.a.v. de werkzaamheden op de werkplek van de cursist) is een ITC de meest flexibele manier van professioneel trainen die er bestaat.


Hoe ziet een operationeel ITC eruit?

Er dient een representatieve ruimte te zijn met daarin een aantal pc's, bij voorkeur voor het maximale aantal cursisten. In de meeste gevallen zal dat aantal acht zijn, maar ook andere aantallen zijn mogelijk: bijvoorbeeld als maar een beperkte hoeveelheid cursussen wordt aangeboden, kunnen de groepen wel wat groter zijn, of wanneer er in de regel heel complexe cursussen worden verzorgd (Netwerken, Systeembeheer, Applicatiebouw, DBMS, e.d.) kan ook voor juist kleine groepjes worden gekozen. Bij voorkeur zijn de pc's aangesloten op een onafhankelijk netwerk, en hebben de cursisten een printer ter beschikking (per pc of via het netwerk).

Op de pc's (of installeerbaar vanaf het netwerk) dient de gelicenceerde software voor de cursussen aanwezig te zijn, met de bijbehorende oefenbestanden.

Vervolgens dient er cursusmateriaal te zijn waarmee de doelstelling van het ITC ter plekke kan worden gerealiseerd: dus modulair opgebouwde werkboeken, waarmee de cursist kan oefenen, die terstond kunnen worden gewisseld voor andere en/of uitgebreid met aanvullende werkmappen. In de regel worden in de door Scharpff Consultancy verzorgde ITC's de werkboeken van Scharpff Consultancy gebruikt, die speciaal voor de ITC-doelen zijn ontworpen. Maar als u de beschikking heeft over ander materiaal dat binnen de ITC-omgeving kan worden gebruikt, kunt u ook daarvoor kiezen. Ook kan materiaal aan uw wensen worden aangepast (uw bedrijfsnaam erin bijvoorbeeld) of zelfs geheel voor u worden ontwikkeld.

Tenslotte dient er voor de cursisten een vorm van catering aanwezig te zijn: koffie en thee, en bijvoorbeeld een lunch.

Buiten de operationele zaken van de trainingsdagen zelf, dient er ook een vorm van cursusplanning en -administratie te zijn, waar de cursist in spé afspraken voor cursusdagen kan maken, en waar de correspondentie en facturatie rondom de cursusdagen kan worden afgehandeld.


Cursusaanbod

Scharpff Consultancy kan vele cursussen verzorgen op het gebied van kantoorautomatisering. En dat ofwel in de besturingsomgeving DOS, Windows of in Apple’s MacOS. Een volledig overzicht kunt u vinden op de pagina Cursusmateriaal. Indien een cursus niet in het overzicht op de pagina Cursusmateriaal voorkomt, is het toch zinvol bij ons te informeren of wij deze cursus kunnen verzorgen.


Hoe vind ik de cursisten voor mijn ITC?

Misschien heeft u nu al cursusvraag bij uw klanten (relaties of interne aanvragers), waaraan u (nog) niet kunt voldoen. We kennen deze situatie bij organisaties die een eigen opleidingsaanbod hebben (zoals een interne afdeling opleidingen, of omdat het een opleidingsinstituut betreft), maar die voor een aantal softwarepakketten geen bekwame docenten hebben, of die maar sporadisch vraag naar een bepaald pakket hebben. Hoe vervelend is het niet voor een cursist om een cursusvraag naar bijvoorbeeld MS-Access pas aan het eind van het volgende kwartaal gehonoreerd te zien, omdat er te weinig deelnemers zijn, of helemaal niet aan bod komen, omdat het voor de intern aanwezige docenten bedrijfseconomisch gezien niet interessant is zich in dat pakket in te leren.

Ook als u nog nooit opleidingen op automatiseringsgebied hebt aangeboden aan uw relaties, is het mogelijk (op bescheiden schaal) een ITC op te starten. Begin in dat geval maar eens uw relaties te benaderen met het feit dat u dergelijke dienstverlening heeft toegevoegd aan uw toch al complete aanbod van produkten. U zult zien dat de vraag weliswaar voorzichtig op gang komt, maar bijvoorbeeld een van onze ITC's is ooit begonnen met 2 à 3 cursisten op twee werkdagen per week, en kent nu een bezetting van gemiddeld 100 cursisten per week verspreid over 12 dagdelen (dagen en avonden). Daarin speelt mond-op-mond reclame een belangrijke rol, maar ook het regelmatig adverteren, mailen en beursbezoeken kan heel nuttig zijn.

Niet alleen u werft cursisten: de coaches, die in een ITC werkzaam zijn, hebben daarbij een dusdanig eigen belang, dat zij ook hun relaties en middelen zullen aanwenden om het bij u in het ITC zo druk mogelijk te laten worden. Scharpff Consultancy streeft er bovendien naar om in elk ITC een 'managing coach' aan te stellen, die eindverantwoordelijk is voor de gehele operationele kant van het ITC (en daarop ook wordt afgerekend), en die daarom meedenkt met u als opdrachtgever om uw ITC zo succesvol mogelijk te maken.


Wat kost een ITC voor mij?

Vaste kosten

Natuurlijk geheel afhankelijk van de representativiteit van de ruimte en de 'zwaarte' van de apparatuur die wordt gebruikt, kunnen de aanloop- en beheerskosten nogal variëren. Heeft u al lesruimte ter beschikking, dan is dat een ander verhaal dan dat u nog helemaal van begin af aan moet gaan starten. Toch kan met een relatief lage investering al worden begonnen: een zelden gebruikte kantoorruimte met enkele 'overtollige' pc's kan vaak al voldoende zijn. Maar ook een per dag gehuurde ruimte (bijvoorbeeld in een hotel of congrescentrum, of bij uw relatie 'aan huis') voorzien van gehuurde pc's is een mogelijkheid: Scharpff Consultancy kan bijvoorbeeld beschikken over een zgn. mobiel lokaal dat op elke locatie operationeel kan worden gemaakt.

Variabele kosten

In ieder geval moet er voor elke dag dat er cursus wordt gegeven een coach worden ingeschakeld (vergoeding voor de lesprestatie), materiaal worden geleverd (werkboeken, diskettes, e.d.), en catering worden verzorgd (koffie, thee, lunch).

Tot de vaste kosten behoort eigenlijk ook de investering in (de ontwikkeling van) het cursusmateriaal dat in het ITC gebruikt gaat worden. Maar omdat Scharpff Consultancy ook per cursist een werkmap kan verzorgen (waardoor de inkoop van kostbare licenties niet nodig is), rekenen we deze post tot de variabele kosten.

Mochten we besluiten te gaan samenwerken, dan moet er voor u en voor Scharpff Consultancy een win-win situatie ontstaan: vandaar dat we in principe het risico delen. Dat zorgt er ook aan onze kant voor, dat we erbij gebaat zijn als uw ITC succesvol is. Daarom werken we in de regel via een verdeling van de bruto omzet: dus wat de cursisten betalen wordt volgens een vooraf afgesproken sleutel verdeeld tussen onze organisaties. Normaliter is die verdeling 50%-50%, waarbij u voor de vaste kosten en de catering zorgt, en Scharpff Consultancy voor de lesprestatie en materialen. Zou de verdeling van taken en kosten anders zijn, dan kan ook de sleutel anders worden: bijvoorbeeld als u het materiaal zelf inkoopt, of als wij voor de ruimte/apparatuur moeten zorgen.


Wat kost een ITC-cursusdag voor de ‘klant’?

De prijzen die voor professionele trainingen binnen de automatisering worden gehanteerd, schommelen normaliter tussen de honderdvijftig en driehonderd euro per dag per cursist. Er zijn wel goedkopere en ook duurdere opleidingsmogelijkheden, maar... alle waar naar zijn geld. Waar u als aanbieder van opleidingen gaat zitten met uw tarieven zal ook voor een groot deel afhangen van de prijs die uw huidige relaties realistisch vinden. En omdat we samen het risico delen, zullen we daarover ook samen afspraken moeten maken, waarbij het overigens wel mogelijk is dat u een 'range' kunt hanteren om met uw prijzen enigszins flexibel te kunnen zijn. Ons advies is in de regel om vaste bedragen per cursist per dag te hanteren (voor alle software) binnen de bovengenoemde in onze opleidingsmarkt gebruikelijke grenzen. Als u alleen voor interne cursisten de opleidingen in ITC verband gaat verzorgen, dan zullen we een vergoeding per cursist per dag moeten afspreken, die ook afhankelijk is van de te verzorgen werkzaamheden en de taakverdeling.


Hoeveel dagen ITC moeten we draaien?

We kunnen starten met bijvoorbeeld één dag per week, of dagen, avonden of dagdelen uitgespreid over een nog langere tijdspanne. Uit ervaring weten we dat die mogelijke cursusdagen of -avonden in tijd niet te ver uit elkaar moeten liggen, omdat dan het effect van de geleerde vaardigheden weer wordt verzwakt door het grote tijdsverloop. Het aantrekken van de vraag (het aantal cursisten groeit richting het dagmaximum) bepaalt hoe snel er moet worden gegroeid. Daarbij is het overigens in veel gevallen beter om twee dagen met vier cursisten per week te verzorgen, dan één dag met acht, omdat dan de flexibele inplanning beter tot zijn recht komt. Bovendien geeft twee of meer dagen per week de mogelijkheid het 'ideale' cursusverloop voor een cursist te plannen: een 3-daagse cursus (de meest voorkomende situatie), waarvan de eerste twee dagen kort op elkaar, en de derde met een week ertussen.

Mocht het snel heel erg druk worden, dan kan het aantal dagen, dagdelen of avonden ook snel worden uitgebreid: Scharpff Consultancy maakt deel uit van het Wizard Network, en beschikt zodoende over een uitgestrekt netwerk van beschikbare, speciaal voor ITC-doelstellingen getrainde coaches (is overigens ook handig in geval van overmacht, onverwachte boekingen, ziekte, e.d.). Snelle en adequate communicatie is daarbij het toverwoord.


Wanneer kunnen we beginnen?

Afgezien van het feit, dat er nogal wat komt kijken bij het inrichten van een 'permanent' ITC, kan een en ander toch al heel snel worden gerealiseerd. Dat hangt natuurlijk ook af van de gewenste investeringssnelheid, de eventuele eisen en wensen omtrent de representativiteit, en de gewenste beschikbaarheid van het product op uw markt. De tot nu toe snelste startprocedures om een ITC in de lucht te brengen, zijn twee dagen voor een permanent en één dagdeel voor een tijdelijk ITC. Snelheid en flexibiliteit zijn tenslotte de magische woorden die binnen een samenwerking tussen u en Scharpff Consultancy het beste resultaat opleveren.


Waarom een ITC in samenwerking met Scharpff Consultancy?

Onderzoek heeft onlangs weer eens bevestigd dat de vier meest bepalende factoren voor het kiezen van een opleidingsinstituut in automatiseringsland flexibiliteit, bewezen kwaliteit, cursisttevredenheid en praktijkgerichtheid zijn (Heliview, gepubliceerd in Professional Computing + augustus 1996).

We nemen deze vier zaken even met u door:

Deze vier factoren zijn dus juist onze sterkste kenmerken, zoals u wellicht uit het voorgaande al hebt kunnen opmaken. Want deze eigenschappen zijn voor Scharpff Consultancy en de partners in het Wizard Network een filosofie geworden in de afgelopen jaren. En de relaties die reeds zaken met ons doen zullen u bevestigen dat Scharpff Consultancy uw beste keus voor de toekomst is.

Neem contact op met ons en misschien heeft u volgende week al uw eigen ITC in bedrijf, waardoor uw dienstverlening écht compleet is.